പാമ്പാക്കുട സർക്കാർ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളില്‍ നടക്കുന്ന പിറവം സബ് ജില്ലാ കലോത്സവം ഇന്ന് സമാപിക്കും.

Sunday, 5 June 2016

 Provisional Seniority List of PDTrs and Language Teachers eligible for promotion as HSA (Language) and FT Jr. Language -2016-2017
Language 

Provisional Seniority List of PDTrs and Language Teachers eligible for promotion as HSA (Core Subject )  -2016-2017
 Subect