പിറവം സബ് ജില്ലാ കലോത്സവം ഡിസംബർ 2,3,4,5 തിയ്യതികളില്‍ പാമ്പാക്കുട സർക്കാർ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളില്‍ വെച്ച് നടക്കും.

Monday, 2 November 2015

Ernakulam Rev Dist Sastrothsavam Time Shedule Click Here 
 Ernakulam Rev Dist Sastrothsavam ID Card Click Here
 Ernakulam Rev Dist Sastrothsavam Blog Click Here 

Maths
Higher Level Participents Click Here

IT
Higher Level Participents  Click Here

Social Science
 Higher Level Participents Click Here

Science
Higher Level Participents Click Here 

Work Experience
 Higher Level Participents Click Here